CMS Schoonmaak B.V.
Florijnweg 7a
6883 JN Velp
tel. 026-3628558
info@cms-schoonmaak.nl

Management Team

Theo Schuurman Directeur

Theo Schuurman
Directeur

Roland Meurs Office manager

Roland Meurs
Office manager

Anita Schuurman Objectleidster

Anita Schuurman
Objectleidster

 Melanie Schhurman Ambulant Objectleidster

Melanie Schuurman
Ambulant Objectleidster

 Brigitte Bogerd Ambulant Objectleidster

Paul Riewald
Coördinator Uitvoering